NIEUWS

18-09-17    Terug

CDA Zwolle wil snel actie voor gratis wifi voor bewoners


Het Europees Parlement heeft geld vrijgemaakt voor gemeenten die gratis wifi willen faciliteren voor hun bewoners. CDA Zwolle wil dat de gemeente Zwolle daar ook aan meedoet. Online bereikbaarheid is een basisbehoefte.


Altijd online in de publieke ruimte
Gemeenten in Europa kunnen binnenkort gratis wifi aanvragen voor hun stads- en dorpscentra. Op 12 september heeft het Europees Parlement het WiFi4EU-plan goedgekeurd. Het fonds stelt tot € 120 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van apparatuur voor lokale projecten. Dat moet gericht zijn op het voorzien van gratis wifi in publieke ruimtes, zoals pleinen, parken, bushaltes, gemeente- en ziekenhuizen, buurthuizen en onderwijs-, cultuur-, sport- en jeugdinstellingen.

Ruim 8.000 Zwollenaren zonder internet
Volgens cijfers van het CBS had in 2016 gemiddeld 6,6% van de Nederlandse bevolking geen toegang tot internet. In Zwolle zou uitkomen op zo’n 8.250 personen. Voor een open lijn met de rest van de wereld mag het volgens de CDA-fractie niet uitmaken waar je woont of hoeveel je verdient. Bovendien is toegang tot internet volgens de CDA-fractie een basisbehoefte.

Voorwaarden voor gratis internet
De wifi die aangeboden en gefinancierd wordt vanuit het WiFi4EU-plan moet hoogwaardig in kwaliteit en in alle opzichten gratis zijn, dus kosteloos en zonder hinderlijke reclame en zonder dat gebruiksgegevens worden verkocht.

Gemeente, maak werk van de subsidie!
De verwachting is dat de gelden uit het fonds snel vergeven zullen zijn. De toewijzing van de subsidie gebeurt op volgorde van indiening van de aanvraag, waarbij rekening gehouden wordt met geografische spreiding. Het is daarom voor Zwolle van belang dat ze er snel bij moeten zijn.

De gemeenteraadsfractie van CDA Zwolle heeft daarom de volgende vragen voor de wethouder:

  1. Is het college het met het CDA eens dat het voor een open lijn met de rest van de wereld niet uit mag maken waar je woont of hoeveel je verdient en internet in de communicatie en verbinding met de rest van de wereld hierin een essentieel onderdeel vormt?
  2. Welke mogelijkheden ziet het college om in Zwolle aanspraak te kunnen doen op een deel van de beschikbare middelen uit het WiFi4EU-plan?
  3. Is het college bereid om Zwolse projecten aan te melden voor WiFi4EU? Zo ja, welke locaties zouden volgens het college in aanmerking komen en welke locatie(s) zou(den) hierin prioriteit moeten krijgen? Zo nee, waarom niet?

Herbert Klinkvis & Martijn van der Veen