NIEUWS

24-11-17    Terug

CDA Zwolle ‘poneert’ 17 pro-senioren stellingen in Zwolle


Met het symbolisch poneren van 17 stellingen wil het CDA, op basis van gesprekken met vertegenwoordigers van ouderenbonden, aandacht vragen voor de zorgen van senioren. Leo Elfers, raadslid van het CDA, vindt dat een gemeente met bijna 20% inwoners van 65 jaar en ouder, meer rekening moet houden met deze inwonersgroep.


Samen met het COSBO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Bonden voor senioren) heeft Elfers dit initiatief vorm gegeven. “Zwolle groeit toe naar een percentage van 20% senioren. Naar mijn mening rechtvaardigt zo’n grote groep ouderen, naast alle aandacht voor de jeugd en alle andere leeftijdsgroepen, speciale attentie.” Verminderde mobiliteit, hogere gezondheidsrisico’s en eenzaamheid komen bij oudere mensen beduidend meer voor, stelt hij. Actiepunten, zoals betere straatverlichting, rolstoel-proof woningen en een buddybank dragen bij aan een meer seniorvriendelijke stad . Uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waarbij in Zwolle iedereen volwaardig mee kan (blijven) doen.

Input voor de verkiezingsprogramma’s
Leo Elfers verwacht dat door dit breed gedragen pakket maatregelen een toekomstbestendig seniorenbeleid realiteit kan worden. Elfers hoopt dat alle 17 speerpunten de komende tijd hun weg vinden naar zowel verkiezingsprogramma’s als naar raads- en collegevoorstellen. “Sommige voorstellen zijn op korte termijn te realiseren, andere onderwerpen lenen zich meer voor verdieping en kunnen van invloed zijn op langere termijn”, is zijn inschatting.

17 speerpunten voor een seniorvriendelijk Zwolle

 1. De COSBO heeft eens per jaar een inbreng bij een informatieronde van de gemeenteraad met het thema ‘senioren in Zwolle’.
 2. De COSBO heeft periodiek (bij voorbeeld eens per trimester) contact met het College van B&W of de portefeuillehouder over relevante actuele vraagstukken.
 3. Aandacht voor een weldoordachte leefomgeving voor ouderen (verkeersveiligheid, sociale veiligheid, straatverlichting, boodschappenroutes openbaar vervoer).
 4. Alle 60-plussers ontvangen twee gratis rookmelders per wooneenheid.
 5. Bevorder generatiebewust beleid.
 6. Betrek senioren bij bijzondere (feestelijke) gelegenheden.
 7. Organiseer eens per vier jaar een grote Zwolse Seniorenbeurs.
 8. Onderzoek de mogelijkheden voor een niet commerciële Zwolse seniorenpas.
 9. Onderzoek de mogelijkheden, in samenwerking met de in Zwolle actieve instellingen of organisaties voor een ‘buddybank’.
 10. Realiseer digitale steunpunten, bij voorbeeld met hulp van de Sociale Wijkteams.
 11. Stimuleer wijkgerichte seniorenactiviteiten: sportief, zingevingsvraagstukken.
 12. Stimuleer goede toegankelijkheid en adequate toiletvoorzieningen bij horeca en winkels.
 13. Alle (nieuwe) woningen rollator-/rolstoel-proof.
 14. Korte procedures bij aanvraag voor hulpmiddelen.
 15. Aandacht voor ‘regenboogvraagstukken’.
 16. Bevorder dat bureaucratische belemmeringen bij voorgenomen verhuizingen voor ouderen met bijzondere (ziekte)problemen zoveel mogelijk worden beperkt.
 17. Onderzoek de mogelijkheid voor gratis openbaar vervoer voor 70+ers (als middel tegen vereenzaming).