VERKIEZINGSPROGRAMMA

Terug

In maart 2014 kiest u als inwoner van Zwolle weer een nieuwe gemeenteraad. In dit
programma willen we u graag duidelijk maken waarom het Christen Democratisch Appèl (CDA)
Zwolle uw stem verdient. We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door meer behoefte aan
ruimte voor maatschappelijk initiatief, aan meer behoefte aan saamhorigheid, maar ook door
economische tegenwind. Op deze ontwikkelingen heeft de christendemocratie een
antwoord. Sterker: onze visie op de samenleving is heel actueel en van belang. Het CDA is een
open volkspartij, lokaal verankerd in steden en dorpen, geworteld in alle lagen van de
samenleving waar iedereen erbij hoort en waar iedereen er toe doet. Het CDA streeft naar een
betrokken en verantwoordelijk Zwolle. Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door de overheid
worden gecreëerd. Iedereen die in Zwolle woont is daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin, de
familie, de straten en de buurten. Maar ook op school, in het bedrijfsleven, in de sport en in het
uitgaansleven sluiten wij niemand buiten en doen we op iedereen een beroep.

Ons mens- en maatschappijbeeld
We staan als CDA midden tussen de mensen. Wij geloven dat mensen samen heel veel
kunnen. Dat mensen naar elkaar om willen zien. We denken zoveel mogelijk vanuit oplossingen,
mogelijkheden en de talenten van mensen. Dat ieder mens de kans verdient om zich naar beste
kunnen te ontwikkelen, ook -of misschien wel juist- vanuit een minder gunstig vertrekpunt in
het leven. Leeftijd, lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen mogen geen

belemmerende factor zijn voor deelname aan werk, school, sport, relaties, hobby’s enzovoort.
Het CDA ondersteunt dan ook alleen initiatieven die een inclusieve samenleving dichterbij
brengen. Het zijn mensen als Nelson Mandela die ons inspireren en aanmoedigen om onze
gave aan de wereld te schenken. Hij was het die zei: ‘...We zijn allemaal bedoeld om te stralen
als kinderen. We zijn allemaal geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren. Die is
niet alleen maar in sommige van ons, die is in iedereen! Laten we elkaar de toestemming geven om te stralen zoals we bedoeld zijn..’ Anders gezegd:
Lichtpuntjes:
Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn.
(Uit: Aandacht Magazine, stichting Pink Ribbon).

Leeswijzer
In de periode maart - oktober 2013 hebben we als bestuur een groot aantal werkbezoeken
georganiseerd in Zwolle (aan onder meer het Fraterhuis, Deltion en de Huisartsenpost). De
gesprekken die we daar hebben gevoerd met belangstellenden en medewerkers van de
bezochte instanties hebben waardevolle input geleverd voor dit verkiezingsprogramma.

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van het CDA Zwolle bestaat uit 2 delen. Een algemeen
deel, waarin we laten zien wie zijn, waar we onze inspiratie vandaan halen, waar we voor staan en hoe we samen met iedereen in Zwolle en op een eigen wijze in de jaren 2014 tot en met 2018 willen werken aan de toekomst.

En een meer specifiek tweede deel waarin meer praktisch staat hoe we over actuele zaken
denken en waar het CDA door resultaat zichtbaar wil zijn in de stad.

Bestuur CDA Zwolle
Zwolle, 18 oktober 2013